ඩොලරය රුපියල් 302කට බසියි

ඇමරිකානු ඩොලරයේ ගැණුම් මිල  රුපියල් 302.6227 ක් දක්වා පහත වැටී ඇතැයි වාණිජ බැංකු ප්‍රකාශ කළ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කළේය.

මෙරට වාණිජ බැංකුවල ඇමරිකානු ඩොලරයේ විකුණුම් මිල අද දිනයේ රුපියල් 311.9825 ක් බවට පත්ව ඇති බව ද මහ බැංකුව කීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *