ඩෙංගු රෝගීන් 60,000 සීමාව ඉක්මවයි

2023 වසරේ වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 60,000 ඉක්මවා ඇත.

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයට අනුව, ජුලි 19 වන විට 2023 වසරේ මේ දක්වා රෝගීන් 60,136ක් වාර්තා වී ඇති අතර වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාව 12,886ක් ලෙස කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇත.

තවද, බස්නාහිර පළාතෙන් රෝගීන් 30,000 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති අතර එය පළාත් අනුව ඉහළම අගයයි.

තවද, වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය මගින් ඩෙංගු බෝවන ස්ථාන බහුලව දක්නට ලැබෙන අධි අවදානම් MOH ප්‍රදේශ 43ක් හඳුනාගෙන ඇත.

අගෝස්තු මාසයේදී ඩෙංගු රෝගීන් 3,446ක් වාර්තා වී තිබේ.

මේ අතර, 2023 ජනවාරි සිට මේ දක්වා මරණ 38 ක් වාර්තා වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *