ඩීසල් සහ භූමිතෙල් මිල ඉහළට…

ඔටෝ ඩීසල් මිල රුපියලකින් වැඩි කෙරේ. 15 සහ භූමිතෙල් රු. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලීටරයක් රුපියල් 25කි.

පෙට්‍රල් මිල එලෙසම පවතිනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *