ඩල්ජිත් අලුවිහාරේ අත්අඩංගුවට

මාතලේ නගරාධිපති ඩල්ජිත් අලුවිහාරේ පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. ඒ මාතලේ නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රිවරයෙකුට සිදුකළ පහර දීමක් සම්භන්ධයෙනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *