ටියුෂන් වියදමින් 30%ක් දෙමාපියන් දරනවා – රංජිත් සියඹලාපිටිය

පවතින තරගකාරී අධ්‍යාපන රටාවත් සමඟ රජය පාසල් අධ්‍යාපනයට වැය කරන මුදලට වඩා සියයට 30ක් උපකාරක පන්ති සඳහා දෙමාපියන්ට වැය කිරීමට සිදුව ඇතැයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

දෙහිඕවිට ප්‍රදේශයේ පාසලක ඊයේ පැවති රැස්වීමක් අමතමින් ඔහු කියා සිටියේ අද වන විට උපකාරක ගාස්තු මෙරට අත්‍යවශ්‍ය මුදල් ඒකක අතරට පත්ව ඇති බවයි.

“සාමාන්‍යයෙන් ළමයෙක් ටියුෂන් සඳහා රුපියල් 20,000ක් වැය කරනවා. අපේ රටේ පවුල් මිලියන 5.7ක් ඉන්නවා, දෙමව්පියෝ රුපියල් බිලියන 121ත් 122ත් අතර මුදලක් ටියුෂන් සඳහා වැය කරනවා.

“රජය 2024 වසර සඳහා රුපියල් බිලියන 546ක් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් වෙන් කර තිබෙනවා. මුළු අධ්‍යාපන වියදම්වලින් රුපියල් බිලියන 402ක් රටේ පාසල් අධ්‍යාපනයට වෙන් කළා.

මිනිසුන්ගේ උපකාරක පන්ති වියදම් එකතු කළේ නැහැ. අපේ රටේ උද්ධමනය වැඩිවීම ගැන සොයා බැලීමට කණ්ඩායමක් පත් කර තිබෙනවා,” රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

“මේක මුලින්ම පටන් ගත්තේ 1952 මිල දර්ශකයක් හදපු වෙලාවේ.අද ටියුෂන් සල්ලි කියන්නේ රටේ වැදගත්ම දෙයක්.අද සාමාන්‍යයෙන් ළමයෙක් ටියුෂන්වලට රුපියල් 20,000ක් වියදම් කරනවා.අපේ රටේ පවුල් ලක්ෂ 57ක් ඉන්නවා. දෙමාපියන් ටියුෂන් සඳහා රුපියල් බිලියන 121 සිට රුපියල් බිලියන 122 දක්වා වැය කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *