ට්‍රම්ප්ගේ ටික්ටොක් තහනම ඉවතට

Share this Article

ඩොනල් ට්‍රම්ප් විසින් තීරණය තිබු එරට ටික්ටොක් තනහම ඊයේ (12) සිට ක්‍රියත්මක කිරීමට නියමිතව තිබුණි.

නමුත් එම තහනම එරට වාණිජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අත්හිටුවා තිබේ.

එම තීරණය ගැනීමට හේතුව ලෙස එරට වාණිජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව දක්වා ඇත්තේ මෑතකදී ෆිලඩෙල්පියා අධිකරණයක් ලබාදුන් තීන්දුවකි


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.