ජාතික හැඳුනුම්පත ආශ්‍රිත සේවාවන් සඳහා ගාස්තු ඉහළට

ජාතික හැඳුනුම්පත (NIC) සහ ඒ ආශ්‍රිත සේවාවන් සඳහා නව ගාස්තු ව්‍යුහයක් ප්‍රකාශයට පත් කරමින් රජය ඊයේ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළේය.

ඒ අනුව ජාතික හැඳුනුම්පතක සහතික පිටපතක් නිකුත් කිරීම සඳහා වන වියදම රුපියල් 1000ක ස්ථාවර මිලකට නියම කර ඇත.

මීට අමතරව, ජාතික හැඳුනුම්පතක් හා සම්බන්ධ තොරතුරුවල සත්‍යතාව සහතික කිරීමේ ගාස්තු යාවත්කාලීන කර ඇත. ඔන්ලයින් ඉදිරිපත් කිරීම් සඳහා දැන් රුපියල් 25 ක ගාස්තුවක් අය කෙරෙන අතර භෞතික ඉල්ලීම්, කොමසාරිස්-ජනරාල්ගේ අනුමැතියට යටත්ව, රුපියල් 500 ක මුදලක් ගෙවනු ලැබේ.

මෙම සංශෝධන මගින් ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සරල කිරීම සහ මහජනතාව සඳහා ප්‍රවේශ්‍යතා වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කර ගෙන ඇති බව නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

යාවත්කාලීන කරන ලද රෙගුලාසි www.documents.gov.lk හි ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිල වෙබ් අඩවිය හරහා ප්‍රවේශ විය හැක.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *