ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස තිලක් ප්‍රේමකාන්ත මහතා පත් කරයි.

ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස තිලක් ප්‍රේමකාන්ත මහතා පත් කර තිබේ.

ආරංචි මාර්ගවලට අනුව තිලක් ප්‍රේමකාන්ත අද වැඩ භාර ගැනීමට නියමිතයි.

ප්‍රේමකාන්ත මහතා පත්වීමට පෙර අතිරේක වන සංරක්ෂණ ජනරාල්වරයා ලෙස කටයුතු කළේය.

ඔහු වෙනුවට පත්වන්නේ ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ෂර්මිලා රාජපක්ෂ මහත්මියයි.

ශර්මිලා රාජපක්ෂ ඊයේ සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළාය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ තීරණයට අනුව තමන් සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළ බව රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *