ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් දෙදෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම්

අපරාධ විමර්ශන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කේ.වී.ඩී.ඒ.ජේ ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් දෙදෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දීමට ජාතික පොලිස් කොමිසම නියෝග කර තිබේ. කරවිට.

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කරවිට ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති පුහුණු හා උසස් පුහුණු ලෙස ස්ථාන මාරු කර ඇති අතර මාතර සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති එස්.ඩබ්ලිව්.එම්. සේනාරත්න නොවැම්බර් 6 වැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ප්‍රජා පොලිසිය සහ සංචාරක ආයෝජන භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ලෙස ස්ථාන මාරු කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *