ජල සම්පාදන මණ්ඩලයෙන් නිවේදනයක්…

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය (NWSDB) කුවිතාන්සියක් සමඟ ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රම හඳුන්වා දීමට තීරණය කර ඇත.

උපයෝගිතා බිල්පත් මුද්‍රණය කිරීමට අවශ්‍ය කඩදාසි හිඟය හේතුවෙන් ජල සම්පාදන මණ්ඩලය ඩිජිටල් ගෙවීම් හඳුන්වා දෙනු ඇත.

අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී (බිල්පත්) පියල් පද්මනාථ මහතා පැවසුවේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් අර්බුදය හේතුවෙන් මුද්‍රණ කඩදාසි හිඟයක් වාර්තා වී ඇති බවයි.

උපයෝගිතා බිල්පත් මුද්‍රණය කිරීම සඳහා කඩදාසි ආනයනය කරන සමාගම් ඩොලර් හිඟය හේතුවෙන් දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ දී සිටින බව ඔහු පැවසීය.

මේ හේතුවෙන් පාරිභෝගිකයින්ට බිල්පත් පියවා ගැනීමට විකල්ප ක්‍රම හඳුන්වා දීමට ජල මණ්ඩලය සලකා බලමින් සිටින බව පත්මනාථ මහතා පැවසීය.

මේ අතර ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ද මාස 06 සිට වසරක දක්වා නොගෙවූ බිල්පත්වලට එරෙහිව පියවර ගන්නා බව නිවේදනය කර ඇත.

එවැනි හිඟ බිල්පත්වල ජල සැපයුම විසන්ධි කරන ලෙස බලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇති බව ජල සම්පාදන මණ්ඩලය පවසයි.

අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී (බිල්පත්) පියල් පත්මනාථ මහතා පැවසුවේ, කොරෝනා වෛරස් වසංගතය හේතුවෙන් ජල සැපයුම අත්හිටුවීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බවයි.

මෙම ක්‍රියාමාර්ගය හේතුවෙන් රුපියල් කෝටි 100කට ආසන්න මුදලක් ලැබී ඇති බව ඔහු පැවසීය. බිලියන 7.5 ක් පාරිභෝගිකයන් විසින් පියවීමට තවමත් ඇත.

වසර 10කින් ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ ගාස්තු වැඩි නොකළ බව සඳහන් කළ පත්මනාථ කියා සිටියේ මිල සංශෝධනයක් කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් දැන් මතුව ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *