ජල මට්ටම් නිවේදනය කිරීමට වෙබ් අඩවියක් : වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

ගංවතුර ඇතිවිය හැකි ගංඟාවල ජල මට්ටම් දැනුම් දීම සඳහා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නිල වෙබ් අඩවියක් දියත් කර ඇති බව වාරිමාර්ග (ජල විද්‍යා) අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.සී. සුගීෂ්වර පැවසීය.

අදාළ ජල මට්ටම් තීරණය කිරීම සඳහා ජනතාවට Rivernet.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසිය හැකි බව ඔහු මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කළේය.

මේ වන විට කළු ගඟේ සහ කැලණි ගඟේ ජල මට්ටම් පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. ජංගම යෙදුමක් හරහා පවා මිනිසුන්ට වෙබ් අඩවියට පිවිසිය හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *