ජල බෝතල්වල නව මිල ගණන් ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

රජය පසුගිය සතියේ ජල බෝතල්වල උපරිම සිල්ලර මිල ඉවත් කිරීමෙන් පසු ජල බෝතල්වල මිල ගණන් අද ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ජල බෝතල් සංගමයට අනුව නව ජල බෝතල් මිල ගණන්-

500ML – රු. 50

1L – රු. 70

1.5 L – රු. 90

5L – රු. 200

7L – රු. 240

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *