ජනාධිපති ‘ආරක්ෂක සමාලෝචන – 2030’ කෙටුම්පත කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරයි

ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ විකාශනය වන ආරක්ෂක භූ දර්ශනය ගෙනහැර දක්වන සහ ඉදිරි වසරවල ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්තිය සඳහා මග සකසන ‘ආරක්ෂක සමාලෝචන – 2030’ කෙටුම්පත් කිරීමත් සමඟ එහි නිදහස සහ ස්වෛරීභාවය ආරක්ෂා කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ කැපවීම යළිත් තහවුරු කර ඇත.

“ආරක්ෂක සමාලෝචනය – 2030” පසුගියදා පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් යෝජනා කරන ලදී.

ආරක්ෂක සමාලෝචනයේ ප්‍රධාන කොටස්වලට ඇතුළත් වන්නේ:

• 2030 දී ශ්‍රී ලංකාව සඳහා උපාය මාර්ගික දැක්ම සහ අභියෝග.
• ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක අවශ්‍යතා.
• 2030 සඳහා ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්ති අරමුණු.
• උපාය මාර්ගික අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා බල ඉරියව්ව සහ බල ව්‍යුහය.
• පවතින මූල්‍ය තත්වයේ සීමාවන් තුළ හදිසි අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රමුඛත්වය දීම.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *