ජනාධිපති අද දින පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම්වට සහභාගි වෙයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තු සභාවාරයට සහභාගී වීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *