ජනාධිපතිවරයා බදාදා දින ජාතිය අමතයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මාර්තු 16 බදාදා ජාතිය අමතන බව ජනාධිපති කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *