ජනාධිපතිවරණය සැප්තැම්බරයේ – ජාතික අපේක්ෂකයා ජනපති

ජනාධිපතිවරණය මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදීත්, පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය එළැඹෙන වසරේ ජනවාරි මාසයේදීත් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂ කළමනාකරණ කමිටුවට දැනුම් දී තිබේ. එම කමිටුව ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්ව තිබුණි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ කළමනාකරණ කමිටුව පක්ෂ නායක, ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ පස්වරුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී රැස්විය.

එහිදී ඒකමතිකව තීරණය වී ඇත්තේ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට ජාතික අපේක්ෂකයා ලෙස රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කිරීමටය.

එමෙන්ම ජනාධිපතිවරණය මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් මස පවත්වා, පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය එළැඹෙන 2025 වසරේ ජනවාරී මාසයේදී පැවැත්වීමටත් කටයුතු කරන බව ජනාධිපතිවරයා එම කමිටුවට ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *