ජනපති පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නායක සමුළුවට සහභාගි වෙයි.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද පස්වරුවේ ලන්ඩන් නුවර මාල්බරෝ මන්දිරයේ පැවති පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නායක සමුළුවට සහභාගී විය.

PMD ට අනුව, තරුණ සවිබල ගැන්වීම සහතික කිරීම සඳහා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලට සහාය වීම සඳහා වැඩි කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා රැස්වීමේදී නායකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *