ගෝඨාභය වෙනුවෙන් රජය දරන මාසික වියදම RTI හෙළි කරයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය මසකට රුපියල් 1,329,387ක් වැය කරන බව factseeker.lk හි වාර්තාවක දැක්වේ.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය උපුටා දක්වමින් කරුණු පිරික්සීමේ වෙබ් අඩවිය සඳහන් කරන්නේ දෙසැම්බර් මාසයේදී රාජපක්ෂට විශ්‍රාම වැටුප්, ඉන්ධන දීමනාව සහ ලේකම් දීමනාව සඳහා රුපියල් 991,000ක් වියදම් කර ඇති බවයි.

එම වාර්තාව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ රු. 338,387.60 දුරකථන, විදුලිය, ජලය සහ අනෙකුත් වියදම් සඳහා වැය කර ඇත.

කෙසේ වෙතත්, හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දැනට භාවිත කරන වාහන පිළිබඳ තොරතුරු ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් මෙතෙක් අනාවරණය කර නොමැත.

The FactSeeker විසින් ජනවාරි 24 වන දින ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් කරන ලද තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය (RTI) ඉල්ලීමකට ප්‍රතිචාර වශයෙන් මෙම තොරතුරු අනාවරණය කර ඇත.

පසුගිය වසරේ ජූලි මාසයේදී ජනාධිපති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් රජයේ වියදම් පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍ය සහ ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍යවල සමපේක්ෂන මත මෙම RTI ගොනු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *