ගාලුමුවදොර පිටියේ දැවැන්ත ජනකායක්…

ගාලුමුවදොර පිටියේ අතිවිශාල ජනකායක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ජනාධිපති ධූරයෙන් ඉවත් වන ලෙස බලකරති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *