කොළඹ නගරය නත්තලට සැරසෙයි

නත්තලට පෙර කොළඹ නගරයේ ස්ථාන කිහිපයක් විදුලි පහන් සහ සැරසිලිවලින් සරසා තිබෙනු දක්නට ලැබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *