කොවිඩ්, ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් නවතා දැමූ ව්‍යාපෘති 24ක් නැවත ආරම්භ කිරීමට රජය තීරණය කරයි

කොවිඩ් 19 වසංගතය සහ ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් අත්හිටුවා තිබූ ව්‍යාපෘති 24ක් යළි ආරම්භ කරන ලෙස නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා බලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබේ.

වැලිකඩ බන්ධනාගාර සංකීර්ණය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම ඇතුළු තවත් සංවර්ධන කටයුතු කිහිපයක් ඇතුළත් මෙම ව්‍යාපෘති යළි ආරම්භ කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පියවර ගනිමින් සිටී.

නවතා දැමූ ව්‍යාපෘති අතරින් නව ව්‍යාපෘති ආයතනික ගැටලු හේතුවෙන් නවතා දමා ඇති අතර ඒ සඳහා ඇස්තමේන්තුගත මුදල රුපියල් බිලියන 56.53 කි. මෙම ව්‍යාපෘති සඳහා UDA විසින් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට දළ වශයෙන් රුපියල් බිලියන 1.18ක් ගෙවා ඇති අතර තවමත් රුපියල් මිලියන 14ක් පමණ ණයයි.

මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනවලින් විශාලතම කොටස වන රුපියල් බිලියන 55 වැලිකඩ බන්ධනාගාර සංකීර්ණ ප්‍රතිස්ථාපන ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන් කර ඇත. සංකල්පමය අවිනිශ්චිතතාවයන් සහ මූල්‍ය බාධාවන් හේතුවෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත.

එය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පුද්ගලික අංශය සමඟ හවුල් ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සලකා බලයි.

විදුලිබල මණ්ඩලය, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වැනි ආයතන සම්බන්ධව නවතා දැමූ ඉතිරි ව්‍යාපෘති අභියෝගවලට මුහුණ දෙයි.

සාකච්ඡා මෙම නියෝජිතායතන සමඟ ගිවිසුම් ඇති කර ගෙන ව්‍යාපෘති නැවත ආරම්භ කිරීමට ඉඩ ලබා දී ඇත.

භාණ්ඩාගාරයෙන් නිකුත් කළ චක්‍රලේඛ හේතුවෙන් තවත් ව්‍යාපෘති 15ක් තාවකාලිකව නතර විය.

මෙම ව්‍යාපෘති සඳහා වැය වන මුදල රුපියල් මිලියන 10,451 ක් වන අතර, වඩාත්ම වැදගත් වන්නේ රුපියල් මිලියන 3,769 ක වටිනාකමකින් යුත් යාපනය නගර ශාලාව ඉදිකිරීමයි. කොළඹ මාර්ග තදබදය අවම කිරීමේ අරමුණින් ව්‍යාපෘති දෙකක් පෞද්ගලික අංශය සමඟ එක්ව සංවර්ධනය කෙරේ. මෙම ව්‍යාපෘති සඳහා රුපියල් මිලියන 2,438ක් අවශ්‍ය වේ.

මීට අමතරව, රණතුංග මුදල් අමාත්‍යාංශය සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරමින් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් අරමුදල් සපයන තවත් ව්‍යාපෘති 12ක් නැවත ලබා දීමට කටයුතු කරමින් පවතී. කෙසේ වෙතත්, මෙම ව්‍යාපෘතිවල වැඩ නැවත ආරම්භ කිරීම රටේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ප්‍රයත්නයන් සාර්ථකව නිම කිරීම මත රඳා පවතී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *