කොත්තු සහ කෙටි ආහාරවල මිල රු. 10 කින් පහතට…

කොත්තු සහ අනෙකුත් කෙටි කෑම පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 5කින් අඩු කෙරේ. 10, සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ ප්‍රධානී අසේල සම්පත් මහතා පැවසීය.

“මේ රටේ මිල පාලනය කිරීමට යාන්ත්‍රණයක් නොමැති නිසා ආපනශාලා හිමියන් සමඟ කතා කර මිල ගණන් සාකච්ඡා කිරීම පාරිභෝගිකයාගේ වගකීමක්,” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *