කාර්, වෑන් සහ අනෙකුත් වාහන සඳහා ඉන්ධන කෝටාව වැඩි කිරීම නිවේදනය කරයි.

ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍ර QR පද්ධතියට වෙන් කර ඇති ඉන්ධන කෝටා අඟහරුවාදා සිට වැඩි කෙරේ.

ලියාපදිංචි කුලී රථ ත්‍රිරෝද රථ සඳහා සතියකට ලීටර් 22ක්, අනෙකුත් ත්‍රිරෝද රථ සඳහා සතියකට ලීටර් 14ක් සහ මෝටර් බයිසිකල් සඳහා සතියකට ලීටර් 14ක් ලැබේ.

මෝටර් රථ සඳහා සතියකට ලීටර් 40 ක කෝටාවක් ලැබෙනු ඇත.

වැඩි කරන ලද නව ඉන්ධන කෝටා අඟහරුවාදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ලබා ගත හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *