කහ උණ එන්නත් සඳහා ශ්‍රී ලාංකිකයෝ දහස් ගණනින් පෝලිමේ

අප්‍රිකානු මහාද්වීපයට ගමන් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අවශ්‍යතාවයක් ලෙස කහ උණ එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලාංකිකයන් 5,000 ක් පමණ මේ වන විට පෝලිමේ රැඳී සිටින බව තොරතුරු ආරංචි මාර්ග පවසයි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අනුව, වෙනත් ජාතීන්ගෙන් අප්‍රිකානු රටවලට යන පුරවැසියන් සඳහා කහ උණ එන්නත අනිවාර්ය වේ.

දැනට කහ උණ එන්නත් හිඟයක් පවතින බැවින් මේ සතිය තුළ එන්නත් 2000ක් දිවයිනට ලබා දෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

එම එන්නත් UNICEF හරහා මිලදී ගෙන ඇති බව අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවට එහි වර්තමාන ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා මෙම එන්නතෙහි මාත්‍රා 6,000 ක් පමණ අවශ්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *