ඖෂධ මිල නියම කිරීමට සූත්‍රයක් එයි

ඖෂධ සඳහා උපරිම සිල්ලර  මිලක් නියම කිරීමට අදාලව ක්‍රමවේදයක්  හඳුන්වා දෙමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා විසින් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරයි.

මේ අනුව යම් නිශ්චිත ඖෂධයක ඖෂධ මාත්‍රා ආකාරයට සහ ප්‍රබලතාවයට අදාලව විනිවිදබාවය සහ සාධාරණත්වය සහතික කිරීම  මෙම මිල නියම කිරීමේ ක්‍රමවේදයේ අරමුණ බව ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

ආකාර දෙකක් යටතේ හඳුන්වා දී ඇති  මෙම මිල නියම කිරීමේ ක්‍රමවේදයේදී  ඖෂධ පිළිබඳව  ජාත්‍යන්තර වශයෙන් හා   දේශීය වශයෙන් භාවිතා වන මිල ගණන් ,  තොරතුරු හා මූලාශ්‍ර භාවිතා කළ යුතු බවද ගැසට් නිවේදනය මගින් අමාත්‍යවරයා පනවා ඇති නියෝගවල සඳහන් වේ.

මෙකී නියෝග කඩ කරන්නන්ට එරෙහිව අධිකරණය හමුවේ නඩු පැවරිය යුතුයැයිද ගැසට් නිවේදනයේ අමාත්‍යවරයාගේ නියෝග යටතේ  සඳහන් කර ඇත.

ඖෂධවල මිල නියම කිරීමේ බලය   2015 අංක 05 දරණ ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරි පනත අනුව පිහිටුවන  ඖෂධවල  මිල නියම කිරීමේ කමිටුවට  පැවරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *