ඔක්තෝබර් 1 වැනිදා සිට තවත් එක් වරක් භාවිත කළ හැකි ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය නවයක් තහනම්: මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය (CEA) විසින් ඔක්තෝබර් 1 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඕනෑම ක්‍රියාවලියක්, වෙළඳාමක් හෝ කර්මාන්තයක් සඳහා තනි භාවිත ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය 9ක් තහනම් කිරීමට ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පී.බී. හේමන්ත ජයසිංහ මහතා පැවසීය.

අත්‍යවශ්‍ය නොවන ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය භාවිතය සහ ඒ ආශ්‍රිත පාරිසරික ගැටලු අවම කර, ජීවීන් ඇතුළු පරිසරය සුරැකීමට සහය ලබා දීමේ අරමුණින් 2023 ජූලි 19 දින නිකුත් කරන ලද අංක 2341/30 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය අනුව මෙම තීරණය ගත් බව ඔහු පැවසීය. .

ඒ අනුව, එක් වරක් භාවිත කළ හැකි ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය අතර තනි භාවිත පානීය පිදුරු සහ කලවම් ඇතුළත් වේ; තනි භාවිත තහඩු, කෝප්ප, හැඳි ගෑරුප්පු සහ පිහි; ප්ලාස්ටික් මල්මාලා; සහ තහනම් කර ඇති ප්ලාස්ටික් ඉඳිආප්ප තැටි බව ඔහු පැවසීය.

තවද, නිෂ්පාදනය, දේශීය භාවිතය සඳහා ආනයනය කිරීම, විකිණීම, විකිණීමට ඉදිරිපත් කිරීම, විකිණීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම, නොමිලේ පිරිනැමීම හෝ රට තුළ ප්‍රදර්ශනය කිරීම ඔක්තෝම්බර් 1 වැනිදා සිට තහනම් වේ. මෙම තහනම කඩ කළහොත් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ජාතික පාරිසරික පනතේ විධිවිධාන අනුව ගනු ලැබේ. ජයසිංහ මහතා පැවසීය.

ප්ලාස්ටික් භාවිතයෙන් සිදුවන දැවැන්ත පරිසර දූෂණය වැළැක්වීමට සියලු දෙනා එක්ව කටයුතු කිරීම යුගයේ අවශ්‍යතාවක් බව ද ඔහු පැවසීය.

මෙම තනි භාවිත ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය තහනම් කිරීම තුළින් පරිසර හිතකාමී විකල්ප ක්‍ෂේත්‍රවල නිරත වන දේශීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය කිරීමටත් ප්ලාස්ටික් ආනයනයේදී විදේශ විනිමය අඩු කිරීමටත් අවස්ථාව සැලසෙන බව ජයසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *