එක්සත් රාජධානියේ රනිල් ඉල්ලා අස්වෙයි.

නව අගමැති රිෂි සුනක් කැබිනට් සංශෝධනය ආරම්භ කිරීමත් සමඟ සති 6කට පසු රනිල් ජයවර්ධන එක්සත් රාජධානියේ පරිසර, ආහාර සහ ග්‍රාමීය කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය ලේකම් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

උතුරු නැගෙනහිර හැම්ප්ෂයර් හි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රනිල් ජයවර්ධන සැප්තැම්බර් 7 වන දින ජෝර්ජ් යුස්ටිස් වෙනුවට පත් විය. දැනට පුරප්පාඩු වී ඇති භූමිකාවට පත් කිරීමට සුනක් තෝරා ගන්නේ කවුරුන්ද යන්න දැනට අපැහැදිලි ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *