හරීන් සහ මනූෂ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට

එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් හරින් ප්‍රනාන්දු සහ මනුෂ නානායක්කාර යන අමාත්‍යවරුන් ට පනවා තිබූ පක්ෂ තහනම ඉවත් කර තිබේ.

ඒ අනුව ඔවුන්ව නැවත එජාප කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට ඇතුළත් කිරීමට සිරිකොත පක්ෂ කාර්යාලයේ පැවැති කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේදී තීරණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *