උප්පැන්න, මරණ සහ විවාහ සහතිකවල පිටපත් සොයන මහජනතාව සඳහා වැදගත් දැනුම්දීමක්…

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද උප්පැන්න, මරණ සහ විවාහ සහතිකවල අනුපිටපත් වලංගු කාල සීමාවකින් සමන්විත නොවන බව රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ, මාස 06කට පෙර සිට වලංගු බවට සහතික කරන ලෙස අනුපිටපත් සඳහා කෙරෙන ඉල්ලීම්වල සැලකිය යුතු වැඩි වීමක් දක්නට ලැබෙන බවයි.

ලේඛන වලංගු කාල සීමාවක් නොමැති බව පවසමින් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියේ අධ්‍යාපන හා විදේශ අමාත්‍යාංශ, ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තු සහ පුද්ගලයින් ලියාපදිංචිය මේ සම්බන්ධයෙන් නිල වශයෙන් දැනුම් දී ඇති බවයි.

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද උප්පැන්න, මරණ සහ විවාහ සහතිකවල අනුපිටපත්වල නිවැරදි කිරීම් සඳහා පමණක් ඉල්ලීමක් කළ හැකි බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *