ඊයේ දිනයේ කොවිඩ්-19 ආසාදිත මරණ 44ක් වාර්තා වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.