ඊයේ දිනයේ කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 2371 ක් හදුනාගෙන ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *