ඉන්ධන මිල පිරිවැය බිඳවැටීම සම්බන්ධව ඇමති අදහස් හෙළි කරයි.

බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව (CPC) විසින් ආනයනය කරන ලද ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදනවල පිරිවැය බිඳවැටීම සහ මිල ගණන් ඇතුළත් ලේඛනයක් බෙදාගෙන ඇත.

ලේඛනයට අනුව රු. ලංකා ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයකට රුපියල් 31.88ක් වාර්තා වී ඇත.

ලාභය රු. 77.35 ක් වාර්තා වී ඇති අතර පෙට්‍රල් 92 ලීටරයක් රු. 187.43 පෙට්‍රල් 95, සහ රු. ලංකා සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 48.30 කි.

අමාත්‍යවරයාට අනුව, බිඳවැටීම සමන්විත වන්නේ පසුගිය දින 30ක සාමාන්‍ය Platts මිල, පසුගිය දින 30ක සාමාන්‍ය වාරික, පසුගිය දින 30ක සාමාන්‍ය විනිමය අනුපාත, සාමාන්‍ය ප්‍රවාහන වියදම් සහ සම්පූර්ණ අලෙවි නියෝජිත ආන්තිකය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *