ඉන්ධන ප්‍රවාහනය සඳහා නව මාර්ගෝපදේශ හයක් නිකුත් කරයි.

ඉන්ධන ප්‍රවාහනය සඳහා නව මාර්ගෝපදේශ බලශක්ති අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර ඇත.

ඉන්ධන ප්‍රවාහනය සඳහා නව මාර්ගෝපදේශ

(අ) ග්‍රාමීය ඩිපෝ වෙත දුම්රිය ඉන්ධන ප්‍රවාහනයේ ධාරිතාව 40% සිට 100% දක්වා වැඩි කිරීම.

(ආ) නව බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මාස 1 සිට සති 1 දක්වා කඩිනම් කරන්න.

(ඇ) ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන් එකතු කරන බවුසර් සඳහා වෙනම මාර්ගයක්.

(ඈ) ඉදිරි දින 2 තුළ සේවයට වාර්තා කිරීමට අපොහොසත් වන ප්‍රවාහනය කරන්නන්ගේ මෙහෙයුම් බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම සහ වෙනත් අය සේවයට වාර්තා කිරීම වළක්වන පුද්ගලයින්ගේ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සහ බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම.

(ඉ) රජය සතු බවුසර දෛනිකව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති ධාරිතාව සහ සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම.

(ඊ) අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා පර්යන්තවලින් ඉන්ධන සැපයීම සඳහා පැය 24 පුරා මෙහෙයුම් සිදු කළ යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *