ඉන්ධන කෝටාව වැඩි කරයි.

අලුත් අවුරුදු උත්සව සමය වෙනුවෙන් දැනට පවතින ඉන්ධන කෝටාව ඉහළ දමා ඇති අතර එය අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වේ. පෙර සැලසුම් කළ පරිදි, උත්සව සමයේ වැඩිවන අවශ්‍යතාවය අනුව, ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව අවශ්‍ය ඉන්ධන තොග ඇණවුම් කර ලබා ගෙන ඇත.

ත්‍රිරෝද කෝටාව ලීටර් 5 සිට 8 දක්වා ද, යතුරුපැදි ලීටර් 4 සිට 7 දක්වා ද, බස් රථ ලීටර් 40 සිට 60 දක්වා ද, මෝටර් රථ ලීටර් 20 සිට 30 දක්වා ද, ගොඩබිම් වාහන ලීටර් 15 සිට 25 දක්වා ද, ලොරි ලීටර් 50 සිට 75 දක්වා ද, හතරැස් බයිසිකලය ලීටර් 4 දක්වා ද වැඩි කිරීමට යෝජනා වී ඇත. 6L දක්වා, විශේෂ කාර්ය වාහන 20L සිට 30L දක්වා සහ වෑන් රථ 20L සිට 30L දක්වා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *