ඉන්ධන අවසර පත්‍රය සඳහා බහු වාහන ලියාපදිංචිය පිළිබඳ නව යාවත්කාලීන කිරීමක්…

ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍ර ක්‍රමයේ බහු වාහන ලියාපදිංචිය පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීමක් බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා විසින් ලබා දී ඇත.

රජයේ ආයතන, සංවිධාන සහ ව්‍යාපාරවලට දැන් එක් ජංගම දුරකථන අංකයකින් හෝ ජංගම දුරකථන අංක කිහිපයකින් වාහන කිහිපයක් එක් ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි අංකයක් යටතේ ලියාපදිංචි කළ හැකි බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

රජයේ ආයතනවලට පවරා ඇති BRN පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ ලබා දෙන බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Fuelpass.gov.lk වෙත පිවිසෙන්න සහ BRN කාණ්ඩය යටතේ 1 වන වාහනය ලියාපදිංචි කිරීමට පරිශීලකයින්. ඉන්පසුව, පරිශීලකයින්ට ලියාපදිංචි ජංගම දුරකථන අංකය සමඟ පැතිකඩට ඇතුළු වී වාහන කිහිපයක් එකතු කළ හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.