ඉන්දීය මහ බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වෙළඳ ගිණුම් අනුමත කරයි

ඉන්දීය රුපියල වෙළෙඳ පියවීමේ යාන්ත්‍රණය හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වෙළෙඳාම සඳහා ‘Vostro’ ගිණුම් 05ක් විවෘත කිරීමට ඉන්දීය මහ බැංකුව බැංකුවලට අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව සිකුරාදා (16) රොයිටර් පුවත් සේවය වාර්තා කළේය.

ඉන්දියානු රුපියල වෙළඳාම පියවීමේ යාන්ත්‍රණය ජාත්‍යන්තර ගනුදෙනු සඳහා ඩොලර් සහ අනෙකුත් ප්‍රධාන මුදල් වර්ග වෙනුවට ඉන්දියානු රුපියල් භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

රොයිටර් විසින් සමාලෝචනය කරන ලද නිල ලේඛනයකට අනුව, ඉන්දියාවේ මහ බැංකුව රුසියාව සමඟ රුපියල් වලින් වෙළඳාම් කිරීම සඳහා ‘Vostro’ 12 විවෘත කිරීමට බැංකුවලට අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

එම ලේඛනයම පෙන්නුම් කළේ ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වෙළඳාම සඳහා පහක් සහ මොරිෂස් සමඟ වෙළඳාම සඳහා එකක් ඇතුළු තවත් ගිණුම් හයක් සඳහා අවසර ලබා දී ඇති බවයි.

ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව (RBI) ජූලි මාසයේදී යාන්ත්‍රණය පිහිටුවන ලදී.

ඩොලර් හිඟ රටවල් යාන්ත‍්‍රණයට ගෙන ඒමට රජය බලාපොරොත්තු වන බව ඉන්දීය රජයේ නිලධාරියෙක් රොයිටර් පුවත් සේවයට පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *