ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා විද්‍යුත් වීසා ලබාදීම ආරම්භ කරයි.

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලාංකිකයින් සඳහා විද්‍යුත් වීසා බලපත්‍ර යළි ආරම්භ කර තිබේ. පහසු සංචාර සක්‍රීය කරමින්, විවේකය, ව්‍යාපාර, සම්මන්ත්‍රණ සහ තවත් බොහෝ දේ සඳහා ඉන්දියාවට යාමට අපේක්ෂා කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා ඉන්දියාව ඊ-වීසා නැවත ආරම්භ කර ඇත.

අයදුම් කිරීම සඳහා ඔබට දැන් indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html වෙත පිවිසිය හැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *