ඉදිරි අයවැයේදී දුම්වැටි මිල වැඩි කරනවා වෙනුවට දුම්වැටි මත ඇති බද්ද වැඩි කරන ලෙස යෝජනා වෙයි.

දුම්වැටි මිල වැඩි කරනවා වෙනුවට ඉදිරි අයවැයෙන් දුම්වැටි මත බද්ද වැඩි කළ යුතුයි.

මධ්‍යසාර හා මත්ද්‍රව්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ (ADIC) විධායක අධ්‍යක්ෂ පුබුදු සුමනසේකර මහතා පැවසීය.

සාමාන්‍යයෙන් රජය සෑම අයවැයකදීම දුම්වැටි මිල වැඩි කරන බවත් එය වැරදි ක්‍රියාවක් බවත් ඔහු මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කළේය.

අසාර්ථක බදු ප්‍රතිපත්තිය හේතුවෙන් දුම්වැටි නිෂ්පාදන සමාගම් විශාල ලාභයක් උපයාගෙන ඔවුන් තම රටවලට රැගෙන යන බව ඔහු පැවසීය.

සුමනසේකර පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් කෝටි 1000ක් පමණ අහිමි වන බවයි. නිසි බදු ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දී බදු අයකර ගැනීමට රටට අපොහොසත් වී ඇති නිසා වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 40ක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published.