ඉංජිනේරුවන්, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් සහ ප්‍රමාණ සමීක්‍ෂකයින් සඳහා නිවේදනයක්…

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය (SLBFE) ඉදිකිරීම් අංශයේ විදේශ රැකියා සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ඉංජිනේරුවන්, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් සහ ප්‍රමාණ සමීක්ෂකයින් හඳුනාගැනීම සඳහා සමීක්ෂණයක් නිවේදනය කර ඇත.

ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ වාස්තු විද්‍යාඥයින්, ඉංජිනේරුවන් සහ ප්‍රමාණ සමීක්ෂකයින් වැනි ශ්‍රී ලාංකික වෘත්තිකයන් සඳහා විදේශ රැකියා අවස්ථා සුරක්ෂිත කර ගැනීමේ හැකියාව ගවේෂණය කරමින් සිටින බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් SLBFE ප්‍රකාශ කළේය.

ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ විදේශ රැකියා සඳහා උනන්දුවක් දක්වන සුදුසුකම් ලත් වෘත්තිකයන්ට පහත වෙබ් ද්වාරය හරහා විස්තර සහ ඔවුන්ගේ ජීව දත්ත පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කරන ලෙස ආරාධනා කර ඇත https://services.slbfe.lk/jobbank/specialjobs?%22

සෞදි අරාබි රාජධානියේ ඉදිකිරීම් අංශයේ රැකියා සඳහා පවත්වන ලද සමීක්ෂණය සඳහා දැනටමත් තොරතුරු ලබා දී ඇති අය, මෙම වෙබ් ද්වාරය හරහා තම තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *