ඇපකරුවන් නොමැතිව දුන් ණය

2011දී පැවති රජය කිසිදු ඇපකරුවෙක් නොමැතිව රුපියල් මිලියන දස දහසකට අධික මුදලක ණය ලබාදී ඇති බව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හමුවේදී අනාවරණය වී තිබේ.

එමෙන්ම 2015 වසරේදී අනවශ්‍ය පරිදි පුහුණු සේවකයින් 5,296ක් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට බඳවාගෙන ඇති බවත් එහිදී අනාවරණයවී ඇත.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති රජීව් සූරියආරච්චි මහතා,

“අලාභ ලබනවා කියන දේ තේරුම.. මේ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතු වනවා එක එක දේශපාලන පක්ෂවලට. එක එක අමාත්‍යවරුන්ට.”

“උදාහරණයට 2011දී උපහාර කියලා දීලා තියෙනවා මිලියන 10,000ක ගාණක් ණය. ඒ ණය ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ විවිධ බැංකු විසින්.”

“මේකට කිසිඳු ඇපයක් නැහැ. ඇප වෙලා තියෙන්නේ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ තියෙන ගිණුම් ටික සහ සල්ලි.”

“මිලියන දස දහස් ගාණක් දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම ලොකු සාපයක් අපිට වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අපි අමාරුවෙන් එකතු කරගන්න සල්ලි ටික මාසේ අන්තිමට පොලියට කපලා දානවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇපකරුවෝ දෙන්නෙක් ගන්නවානේ.ගැනුම්කරුවා ගෙව්වේ නැත්නම් අපි ඒගොල්ලන්ට එරෙහිවනේ නීතිමය පියවර ගන්නේ. අද එහෙම පියවරක් ගන්න විදියක් නැහැ. දැන් බැංකුව කිසිම බලපෑමක් කරන්නේ නැහැ. මොකද බැංකුවට නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ ගිණුම උකස් තියලා ඉවරයි.”

“මේ වනවිට මිලියන 559ක් ඇරියස් තියෙනවා. තව මිලියන 401ක් තියෙනවා මේක සෙට්ල්වෙන්න. කොහොමද අපි ලාභ ලබන්නේ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *