ඇඳිරි නීති බලපත්‍රය ලෙස සංචාරක ලියකියවිලි භාවිතා කරන ලෙස සංචාරකයින්ට උපදෙස්.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) ඊයේ නිවේදනය කළේ මෙරටට පැමිණ සිටින ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් ඇඳිරි නීති බලපත්‍රයක් ලෙස තම ගමන් ලියකියවිලි භාවිතා කළ යුතු බවයි.

ඊයේ දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති බැවින්, ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සංචාරකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ තම විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සහ ගුවන් ටිකට්පත් ඇඳිරි නීති බලපත්‍රයක් ලෙස භාවිතා කරන ලෙසයි.
ගුවන්තොටුපල.

තවද, SLTDA ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ ඔවුන් රට හැර යන්නේ නම් මිස ඔවුන්ගේ නවාතැන් පරිශ්‍රයේ රැඳී සිටින ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *