ආයතනික ආදායම් බදු නව ගාස්තු පිළිබඳ විස්තර ජනවාරි 1 ලබා දීමට පියවර…

යෝජිත බදු වැඩිකිරීම් සමඟ වුවද අනෙකුත් බොහෝ රටවලට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකාව තවමත් අඩු බදු ක්‍රමයක් පවත්වාගෙන යන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

පුද්ගලික සහ ආයතනික ආදායම් බද්දෙන් එකම ආර්ථික ස්ථරයක සිටින ලාඕසය, මියන්මාරය, පාකිස්තානය සහ ඉන්දියාව වැනි රටවලට වඩා වර්තමාන බදු ව්‍යුහය අඩු බව ඔහු පැවසීය. “වැඩිදියුණු කළ බදු අනුපාත සමඟ පවා ශ්‍රී ලංකාව තවමත් ඉන්දියාවට වඩා පහළ මට්ටමක පවතී.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *