ආබාධිත ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින් සඳහා ගෙවීම් : ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශය

ත්‍රස්තවාදී යුද්ධයේදී ඇති වූ ආබාධ හේතුවෙන් වෛද්‍ය හේතූන් මත සේවයෙන් විශ්‍රාම යන ආබාධිත ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින්ට වයස අවුරුදු 55 දක්වා සහ ඉන් පසුව හමුදා නිලධාරියාගේ සහ ඔහුගේ වැන්දඹුවගේ ජීවිත කාලය සඳහා දීමනා ගෙවීමට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය දැනටමත් අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත.

නමුත් දැනට පවතින ක්‍රියා පටිපාටිවලට අනුව වයස අවුරුදු 55 ට පෙර ආබාධිත සේවා නිලධාරියෙකු මිය ගියහොත් වැන්දඹු කාන්තාවට ඉහත දීමනාව ලැබීමට නම් එම මරණයට හේතුව එම සේවයේ ආබාධිතභාවයේ සෘජු ප්‍රතිඵලයක් බව වෛද්‍ය මණ්ඩලයක් විසින් තහවුරු කළ යුතුය.

ආබාධිත සේවා නිලධාරියෙකු වෙනත් හේතුවක් නිසා මිය ගියහොත්, එම මරණය ආබාධිතභාවයේ සෘජු ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සිදු වූ බව වෛද්‍ය මණ්ඩලයට තහවුරු කළ නොහැකි නම්, වැන්දඹුවට හිමි විය හැක්කේ වැන්දඹු හා අනාථ විශ්‍රාම වැටුප පමණි. මේ හේතුව නිසා විපතට පත් වැන්දඹු කාන්තාවන්ට දීමනාව සහ වැටුප අඛණ්ඩව ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් සැලකිය යුතු ඉල්ලීම් සංඛ්‍යාවක් මෙම අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත.

එම ඉල්ලීම්වලට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ඔවුන්ට සහන සැලසීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු දැනටමත් ගෙන තිබේ. විශ්‍රාමික ආබාධිත සේවා නිලධාරීන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් මේ සම්බන්ධයෙන් අනියත බියක් ඇති කර නොගත යුතු අතර, මේ සම්බන්ධයෙන් ආබාධිත සේවා නිලධාරීන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් අතර ව්‍යාකූලත්වයක් ඇති කිරීමට ඇතැම් කොටස් උත්සාහ කරන බව නිරීක්ෂණය වී තිබේ.

විශ‍්‍රාමික ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින්ගේ සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින්ගේ සුබසාධනය සඳහා ඉදිරියේදීද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු පියවර ගන්නා බව වැඩිදුරටත් අවධාරණය කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *