අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ විභාග පැවැත්වෙන දිනයන්හි වෙනසක්

රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල සඳහා සිසුන් බඳවාගැනීමට ගතවන කාල සීමාව අවම කරගැනීමේ අරමුණින් අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ විභාග පවත්වන කාල සීමාව සංශෝදනය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත

ඒ අනුව සාමන්‍ය පෙළ විභාගය අගෝස්තු මාසයේ හා උසස්පෙළ පෙළ විභාගය දෙසැම්බර් මාසයේ පවත්වා, මාස 3ක් ඇතුලත ප්‍රතිඵල ලබාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.