අ.පො.ස උසස් පෙළ, සා/පෙළ සහ 5 ශ්‍රේණි විභාග සඳහා දින ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් පාසල් රාජ්‍ය විභාග කිහිපයක් සඳහා තාවකාලික දින ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

2022 අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගය 2022 නොවැම්බර් 28 සිට දෙසැම්බර් 23 දක්වා පැවැත්වේ.

2022 අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ලබන වසරේ (2023) අප්‍රේල් සහ මැයි අතර පැවැත්වේ.

05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය 2022 නොවැම්බර් 27 වැනි දින පැවැත්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *