අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාග කාලසටහන නිකුත් කෙරේ

2023 නොවැම්බර් 27 සිට දෙසැම්බර් 21 දක්වා පැවැත්වෙන 2023 අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයේ නිල කාලසටහන විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇත.

විෂයයන් 62ක් සම්බන්ධයෙන් විභාගය දින 22ක් පැවැත්වේ.

මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ට නොවැම්බර් 24 දක්වා පාසල් දින 343ක කාලය තුළ ඉගෙනුම් කටයුතු සඳහා පාසල් වාර හතක් හිමිවීම විශේෂත්වයකි.

උසස් පෙළ පාසල් සිසුන්ගේ පැමිණීම ද සියයට 80 සිට සියයට 40 දක්වා අඩුකර තිබෙනවා. 2022 (2023) උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කර ඇති අතර මෙවරත් එම විභාගයට පෙනී සිටීමට අවශ්‍ය සිසුන්ට ඔන්ලයින් ක්‍රමය හරහා නැවත අයදුම් කිරීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *