අල්ලසට අලුත් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙක්

අල්ලසූ හෝ දූෂණ චෝදනා චෝදනා විමර්ශන  කොමිෂන් සභාවට නව  අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරකු පත් කර ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා ඇත.

මේ සඳහා අයදුම් පත් ලේකම් , ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභා කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමු කළ යුතුවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *