අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයෙන් විදුලි පාරිභෝගිකයන් එක් ලක්ෂ 50,000 කට පමණ බලපෑම්

දිවයිනට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයෙන් විදුලි පාරිභෝගිකයන් එක් ලක්ෂ 50,000 කට පමණ බලපෑම් එල්ලවී තිබේ.
ඒ පිලිබඳව සිද්ධීන් 22,000 ක් පමණ ලැබී ඇති බව විදුලිබල අමාත්‍යංශය පවසයි.

බිඳවැටී ඇති රැහැන් මාර්ග මේ වන විට යථාතත්ත්වයට පත් කරමින් ඇති බව විදුලබල අමාත්‍යංශයේ සංවර්ධන අධ්‍යක්ෂ සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.