අයහපත් කාලගුණයෙන් මරණ 3ක් වර්තාවෙයි

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසුවේ,රට පුරා මේ වනවිට පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් පුද්ගල මරණ 3ක් වාර්තා වී ඇති බවයි.

දිස්ත්‍රික් 7කට අයත් පවුල් 2750ක පුද්ගලයින් 11,542ක් ඒ හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව ඇති බවද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *