අමාත්‍ය ආරුමුගම් තොන්ඩමන් මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

Share this Article

ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ආරුමුගම් තොන්ඩමන් මහතා අභාවප්‍රාප්තවේ. රෝහලේ ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කලේ අමාත්‍යවරයා රෝහල් ගත කිරීමේදී ජිවිතක්ෂයට පත්ව සිටිය බවයි. අමාත්‍යවරයා රෝහලට ඇතුලත් කර ඇත්තේ නිවසේදී ඇඳ වැටීම හේතුවෙනි.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.